ادبیات
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
 

نام و نام خانوادگی:                  کلاس سوم                                                  /         /                  املای شماره        / املا تا اول درس چهار

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- کدام یک از گزینه های زیر با کلمه ی « اعظم » هم خانواده نیست؟

الف- عظمی                    ب- معظم                              ج- معزز                         د- عظیم

- رابطه ی کدام گزینه مترادف است؟

الف- قهر - آشتی           ب- نافرمانی - فرمانبرداری      ج- نیازمندی - بی نیاز     د- رنجور - بیمار

- شکل صحیح کلمه را در جای خالی بنویسید.

* جان های پاک همواره                  شنیدن کلام پیامبر(ص) هستند.( مشتاغ - مشتاق )

* نه          ی تو را زبان، نه دریای جلال تورا کران. ( ثنا - سنا )

- با توجه به معنی داده شده املای کدام گزینه ها نادرست است ؟ درست آن را مقابل گزینه بنویسید.

* تعالا : بلند مرتبه                              * حاجت: خواسته                        * کبریا : شکوه و بزرگی

* بسات : گستردگی                          * نسرت : یاری

- املای کدام یک از گزینه ها نادرست است ؟

* اصحاب                   * گذیدگان                      * طریغ                            * غنیمت

- متضاد کلمات زیر را بنویسید.

غریبه /                            تشنه /                                  فصل /

 

- املای کدام گزینه ها با توجه به معنی داده شده نادرست است ؟

* ملهق : پیوستن         * محفوض : نگه داری شده            * صلح : آشتی             * مقر : جای قرار و آرام

* قغنوس : پرنده ای افسانه ای            * معمول : مرسوم

- کدام یک از کلمات زیر تشدید می گیرد ؟ حرفی که تشدید می گیرد را داخل پرانتز بنویسید.

متوقف (    )      شط (     )      مقر (      )       عشاق (      )       خرمشهر (       )

- با حروف ( ر - ج - ه - ن - ا - آ - ا ) کلمه ای بنویسید که نام یکی از شهدای فتح خرمشهر است؟

- غلط های املایی متن زیر را پیدا کنید و درست آن ها را در انتهای متن بنویسید.

* رودخانه ماند و نضاره کرد که چگونه حیاط حقیقی مردان خدا قغنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته سر برآورد. مصجد جامه خرمشهر مادری بود که فرزندان خیش را زیر بال وپر گرفته بود .تا بود مضهر ماندن بود تا آنگاه که به اشقال متجاوذان در آمد.

[ پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:16 ] [ جواد عطارزاده ]

آفریـــن جان آفــــرین پـــاک را         آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

نام و نام خانوادگی:                آزمون املا پایه دوم از درس 10 ت 17                                      کلاس دوم :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-شکل صحیح کلمه را در جای خالی بنویسید. ( شکل صحیح کلمه را داخل پرانتز علامت بزنید)                                   1 نمره

اکنون که به نادانی خود ..................... شدی ، تو را بیاموزم . ( معطرف   -   معترف )

در آداب خواب اصل این است که در دل تو........................ مسلمانان نباشد. ( بقض   -   بغض )

2-غلط های املایی متن زیر را پیدا کنید ودر زیر کلمه درست آن را بنویسید.                                                          5/2نمره

بهلول گفت : تویی شیخ بقداد که مردم را ارشاد می کنی ؟ ارض کرد : آری .

 

شیخ گفت: لغمه ی کوچک برمی دارم. بهلول برخواست وفرمود: تو هنوذ طعام خوردن خود را نمی دانی .

 

3- کلمه های مترادف را دو به دو با هم بنویسید.( دو کلمه اضافی  است )                                                                2 نمره

   غنی   -   محضر  -  نجیب   -   موقّر  - اصیل  -  بی نیاز  -  مطلوب  -   پیشگاه

 

4-حرف درست را در داخل پرانتز علامت بزنید.                                                                                            1 نمره

ا.....ت ز ا ز    ( هـ  -  ح )                                         ا  ن  ب  ا .....  ( ظ  -  ز )

5- املای کدام کلمه درست است ؟                                                                                                           5/0 نمره

دلغ                       افتاده گی                            عزیز                         آذادی

6- در کلمات زیر کدام حرف تشدید می گیرد ؟ آن حرف را با تشدید داخل مربع بنویسید.                                              2 نمره

اتفاقأ                              تعجب                             اطلاع                                 تحمل

7- املای کدام کلمه ها با توجه به معنی داده شده غلط است ؟                                                                              1 نمره

شیوء  : همه گیر شدن                                        طعارف  : خوش آمد گفتن به یکدیگر

مونس  : همدم                                                 هلاوت  : شیرینی

تراوت  : تازگی  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آن را که خرد نیست ، ادب نیست.   ( امام حسین ع )  

 

 

[ جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ ] [ 19:27 ] [ جواد عطارزاده ]
 

املا (اول )

روی صفحه

پشت صفحه

-----------------------------------------------------

انشا و نگارش  (دوم )

روی صفحه

پشت صفحه

-------------------------------------------------------------

فارسی و دستور (دوم )

روی صفحه

پشت صفحه

 

[ چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 22:38 ] [ جواد عطارزاده ]

نمونه سوالات نوبت دوم مقطع راهنمایی

(فارسی ، املا ، انشا )

 

برای دریافت این فایل اینجاکلیک نمایید

[ دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 13:2 ] [ جواد عطارزاده ]

 

 نمونه سوالات  پایه اول

1- عطّار نیشابوری شاعر قرن ..................است ویکی از آثار مهمّ او .............. می باشد.                 1 نمره

2- دو اثر از آثار استاد شهید مرتضی مطهّری را نام ببرید ؟                                                         1  نمره

3- متن زیر در باره ی کیست؟ ( ............................ )

* او یکی از شاعران نامدار ایرانی است که در شهر گنجه به دنیا آمد. داستان پردازی در منظومه های او به اوج رسید. پنج گنج اثر معروف اوست.

4   - در عبارت زیر نهاد وگزاره را مشخّص کنید.

* مثنوی مولانا بهترین شاهد برای سخن ماست.

 

* سخنوران ایرانی حقایق اسلامی را در میان حکایتی شیرین آورده اند.

 

 5 - در عبارات زیر،فعل ها را مشخّص کنید و زمان آن ها را بنویسید.

*اگر زبان فارسی از میان رفته بود ، امروز آثار گران بهایی چون دیوان حافظ و نظامی نداشتیم.

 

* بالاخره انتظار به پایان خواهد رسید ومن راز دل خود را برای باران خواهم گفت. 

 

 

* در سراسر آثار شاعران ، مفاهیم اسلامی وقرآنی موج می زند وپیوند اسلام را با زبان فارسی جاودان می سازد.

 

 

6   - جدول زیر را کامل کنید:

                                              گذشته                حال                  آینده

                                             

                                             دیدی                ...........           ............

 

                                            ..............        ............           خواهیم ریخت

 

                                            ..............        می روند             ................

 

 

  7 - زمان کدام فعل ماضی است؟

    

    الف- بنویسند                    ب- می نالیدیم                    ج- بخوان                      د- خواهد خورد

 

                          

8   - کدام گزینه زمان فعل های ( می بخشم – رفتند – خواهند شکست ) را به ترتیب نشان می دهد ؟

    الف- ماضی – ماضی – آینده ب- مضارع – ماضی – آینده ج- مضارع – مضارع – آینده د- آینده – ماضی - مضارع

 

ادامه ی نمونه سوالات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ ] [ 15:10 ] [ جواد عطارزاده ]

امتحان فارسی اول از ص ۹۴ تا ص ۱۳۰

۱- نویسنده ی کتاب « داستان ها از باستان ها » کیست؟                                                                                            

2- پروین اعتصامی در ..............به دنیا آمدوآرامگاه او در شهر ............ می باشد.                                                    

3- مولوی شاعر چه قرنی است واثر معروف او چه نام دارد؟                                                                                      

4- حضرت امام خمینی (ره )چند سال در تبعید بودند ؟                                                                                            

5- زاویه ی دید عبارت « من قلب کوچولویی دارم ، خیلی کوچولو ، خیلی خیلی کوچولو. » چیست؟                          

6- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟                                                                                                            

* فکر کردم حالا دیگر توی قلبم حسابی شلوق شده...این همه آدم، توی قلب به این کوچکی، تقسیر من که نیست حتمن کوتاهی از خودش است .»

7- معنی لغات زیر را بنویسید:                                                                                                                                 

کسالت:                       عَطَش:                             عطا:                                     همّت :

بَرزن   :                       حُجره:                             تعالی :                                 عبرت:

تامّل    :                       مصاحبت:                        اثنا :                                     هجوم :

8- عبارت « حَرَم ، دل او را آرام می کرد ومدرسه ، اندیشه اش را » توضیح دهید ؟                                                  

9- چرا می گویند: « وقت از طلا گران بها تر است » ؟                                                                                              

10- پیام اصلی درس « علم زندگانی » چیست ؟                                                                                                     

 

11- فعل « می کوشم » را صرف کنید0                                                                                                                   

1۲- مترادف کلمات زیر را بنویسید:                                                                                                                            بهشت :                       خاندان :                            سختی :                             شکیبایی :

13- زمان افعال زیر را بنویسید.                                                                                                                               

خواهند رفت                   دیده بودم                              می روید                                 گفتند

14- بیت های زیر را به نثری روان وساده برگردانید :                                                                                              

الف- نمودش بس که دور آن راه نزدیک                                            شدش گیتی به پیش چشم، تاریک 

ب- تو را پرواز بس زود است ودشوار                                             زنــوکـــاران که خواهد کار بسیار؟

 ج- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج                                            تــــو را آســودگی باید مرا رنـــج

د- نــگـردد شاخــک بی بُن بــرومند                                                  زتو سعی وعمل باید ، زمن پند
[ دوشنبه سوم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 20:21 ] [ جواد عطارزاده ]

۱- محمد بن حسین عامِلی معروف به................... در قرن ..................می زیسته است و دو مثنوی معروف او عبارتند از              

.................... و....................0                                                                                                                                     1

2- کتاب« چون سبوی تشنه » ازکیست؟                                                                                                                    5/0

3- ......................نویسنده ی کتاب « ارزیابی شتابزده » می باشد.                                                                              5/0

4- منوچهری شاعر قرن.............هجری که اشعارش در وصف طبیعت در اوج زیبایی ولطافت است از ...............برخاسته است.                                                                                                                                                                        5/0

5- « خروس قندی می دهند وطلا می گیرند »یعنی چه ؟ در دو سطر توضیح دهید.                                                     1

 

 

6- برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.                                                                                          1

محاصره                  مفاهیم                    گویش                     مطبوع

7- با واژه های زیر مشتق بسازید.                                                                                                                             1

دختر                      پرخاش                   زرد                         بست

8- از اسم هایی که در جمله ها ومثال های زیر مشخّص شده اند ، کدام معرفه وکدام نکره هستند؟                           1

* کودکی در گهواره می خندد.                                                * یک شب تامّل ایّام گذشته می کردم.

 

9- از میان ترکیب های زیر موصوف وصفت ( وصفی ) و مضاف ومضاف الیه ( اضافی ) را مشخّص کنید.                     1

کتاب لغت     -      کتاب کلیله ودمنه    -      افراد کتاب خوان      -       کشورهای استعمارگر

 

10- از میان اسم های زیر ، اسمِ جمع را مشخّص کنید.                                                                                              1

بوستان  -  کشتیبان – سپاه  -  دوستان  -  گروه  - قبیله  -  کُتُب  - ملّت

 

11- لغات زیر را معنی کنید.                                                                                                                                    3

ساتِر :                               تفنّنی :                               اِفراط :                               لاجرم :

ترفَند :                             جبهه :                                نفیس :                              هُمام :

مغشوش :                        خطّه :                                 عمارت :                            کوشک :

 

 

 

12- بُن ماضی ومضارع  مصدر مقابل را بنویسید را بنویسید.          افتادن                                                                5/0

13- بیت های زیر را به نثری روان وساده برگردانید.                                                                                              5

* ور نبـــــود مــــــِشرَبه از زرّ نــــــــاب                             بادو کـــف دست تــــوان خورد آب

 

* جمــــله کـــه بینی هــمـه دارد عـــوض                             وز عوضش گشته میسّر غَــــــــرَض

 

* آن جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست                             گلچین به پیشگاه تو یک خَرمَن آوَرَد

 

* نـــــــوروز مـاه ،فـــاخته وعنــدلیب را                               در بوستـــان ، نواگر وبَربَط زن آوَرَد

 

* ابـــــر هــزار پاره بگیرد ستــــیغ کوه                               چون لشکری که رو به سوی دشمن آوَرَد

[ پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 20:32 ] [ جواد عطارزاده ]

 

           فارسی دوم راهنمایی                   

1- تاسیس دارالفنون یکی از اقدامات مهمّ اوبود؟                                                                                                 5/0

2- سعدی در چه قرنی می زیست ویکی از آثار مهمّ او را بنویسید؟                                                                      

 3- دو اثر از آثار مهمّ جامی را بنویسید؟                                                                                                               1

4- کتاب « جامع التمثیل » نوشته ی کیست؟                                                                                                          5/0

5- املای کدام گزینه غلط است؟                                                                                                                          5/0

* الف- از قضا                  ب- رسا                            ج- انیس                              د- زکاوت

* الف- لیاقت                  ب- تاسّف                         ج- هلاوت                            د- مکث

6- زمان افعال جمله های زیر را به مضارع برگردانید0                                                                                        1

* برف به آرامی می بارید0

* شعرها را به حافظه سپرده بودیم0

7- در بیت زیر جناس را مشخّص کنید0                                                                                                             1

* سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند                    همدم گل نمی شود ،یاد سمن نمی کند

 8- در بیت زیر قافیه وردیف را مشخّص کنید0                                                                                                   5/0

* شکر گویم که مرا خوار نساخت                            به خسی چون تو گرفتار نساخت

 

9- مضارع التزامی « خواند » را صرف کنید0                                                                                                       1

 ۱0- گذرا وناگذرا بودن افعال زیر را مشخّص کنید0                                                                                         5/0

        دوید                                    نوشتیم

11- صفت نسبی کلمات ( آتش و بهار ) را بنویسید0                                                                                         1

12- ارکان تشبیه زیر را بنویسید0                                                                                                                    1

* حجاب مانند صدف پوششی برای زنان می باشد0

13- بن افعال مقابل را بنویسید0        خواهند گفت                         می رسید                                                   5/0

14- لغات زیر را معنی کنید0                                                                                                                             3

وجد:                                       جَیب:                                    دَلق:                                       خِرِف:

پیک:                                       کینه:                                     مُستمع:                                  تامّل:

چابک:                                     زنهار:                                   دعوی:                                    ارشاد: 

15- بیت های زیر را به نثری روان وساده بنویسید0                                                                                          4

* هر شب که روی به جامه ی خواب                            کـــن نیــک تـــامّل اندر این باب

* کان روز به علــــم توچــه افـزود                             وز کرده ی خود چه برده ای سود

* خاربرپشت زنی زین سان گــــام                             دولتت چیست؟عزیزیت کـــدام ؟

* پـــیر گفتــا که چه عزّت زین به                              که نـــی ام بـــــر در تو بالین نه

 

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 20:21 ] [ جواد عطارزاده ]

فارسی اول راهنمایی

۱- شیخ محمود شبستری در قرن ................. می زیست0                                                                                    5/0

2- سخنان و کلمات قصار حضرت علی (ع) در کتابی به نام ...................... جمع آوری شده است0                                  5/0

3-فردوسی از شاعران معروف قرن...........................است واثر عظیمش................... نام دارد0                                           1

4- دوکلمه ی هم آوا بنویسید؟                                                                                                                    1 

5- معادل های پیشنهادی کلمه های زیر را بنویسید:                                                                                            2

موکت :                         کامپیوتر :                            کاپ :                                  کُد :

6- بن ماضی وبن مضارع فعل های زیر را بنویسید:                                                                                            2

    فعل               بن ماضی               بن مضارع                 فعل                      بن ماضی                 بن مضارع

می پرسد                                                                 دویده ام

می بُرد                                                                    می مانَد

7- در عبارت های زیر بَدَل را مشخّص کنید:                                                                                                    2

* رسول اکرم ، حضرت محمّد ( ص ) ، با فرزندان خود مهربان بود 0

* میهن عزیز ما ، ایران ، سر زمین علم وفرهنگ است0

8- سجع را در عبارت زیر مشخّص کنید:                                                                                                       1

* مال با هزینه کردن کم آید ودانش با پراکنده شدن بیفزاید0

9- متضاد کلمات مقابل را بنویسید:                 نادانی:                      ثواب :                                                        1 

10- فرق قافیه و سجع را بنویسید؟                                                                                                               1

11- عبارت مقابل را توضیح دهید:        * دانشمندان چندان که روزگار پاید ، پاینده اند0                                            1 

12- معنا ومفهوم بیت مقابل را بنویسید:  * سعدی اگر عاشقی کنی وجوانی  /  عشق محمّد بس است وآل محمّد               1

13- معنی لغات زیر را بنویسید:                                                                                                                  2

ظِلال :                                پیرایه :                             اندرز:                             مهد :

تالیف :                               سیما :                              جنّت :                            رافت : 

14- آرایه ی ادبی بیت « شبنم از روی برگ گل برخاست   /   گفت می خواهم آفتاب شوم » چیست؟                             1

الف-  تضاد              ب- تشبیه                ج- تشخیص                    د- مبالغه

15- با کلمه ی « مظلوم » جمله بسازید:                                                                                                        1

[ شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 16:1 ] [ جواد عطارزاده ]

فارسی دوم راهنمایی

- نظامی در چه قرنی می زیست واثر معروف او چه نام دارد؟                                                                          1

2- کتاب « منشات » نوشته ی ..............................است0                                                                                   1

3- مقصود از عبارت « انقلاب اسلامی ، تولّدی دیگر » چیست؟                                                                          1

4- در جمله های زیر نهد وگزاره را مشخّص کنید:                                                                                          2

* خود باوری یکی از دست آوردهای انقلاب است0

* انقلاب ، کرامت انسانی را به افراد جامعه باز گرداند0

5- متضاد کلمات زیر را بنویسیدودر جمله ای به کار ببرید0                                                                              2

- استوار

- آزادی

6- مفرد واژه های زیر رابنویسید ،سپس با نشانه های جمع فارسی « ان » یا « ها » جمع ببندید0                                  2

- عوامل                                                                 - آثار

- احوال                                                                 - افکار

7- در ابیات زیر قافیه وردیف را مشخّص کنید0                                                                                            2

- مسلم اوّل شه مردان علی است                                                           عشق را سرمایه ی ایمان ، علی است

- از ولای دودمانش زنـــده ام                                                            در جهان مثل گهـــــر تابــــنده ام

8- آرایه ی ادبی بیت های زیر را مشخّص کنید وتوضیح دهید:                                                                         2

- ذات او دروازه ی شهر علوم                                                             زیر فرمانش حجاز و چین وروم

- عشق با دشوار ورزیدن خوش است                                                   چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

9- با ترکیب های زیر جمله بنویسید:                                                                                                        2

- اربعین حسینی

- غلغل سماور

10 – معنا ومفهوم بیت های زیر را بنویسید:                                                                                                2

- از ولای دودمــــانش زنــــــــده ام                                                در جهــــان مثــــل گهـــر تابنده ام 

- در جهان نتـــــوان اگـر مردانه زیست                                              همچو مردان جان سپردن زندگی اســت

[ شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 15:57 ] [ جواد عطارزاده ]

اقتضای جان چو ای دل آگهی است       هر که آگه تر بُوَد جانش قوی است

آزمون فارسی سوم راهنمایی

الف) معانی واژه ها                                                                                                                         3 نمره

1- ابله(              )           2- سفله (                 )          3- خصم (                )               4- خباثت (              )

5- فضل (               )      6- میسّر (                 )          7- عاجز (                )               8- توصیه (               )

9- نهضت (               )  10- بیم (                )             11- تالیف (                 )           12- عنایت (              )

ب ) بیت های زیر را معنی نمایید                                                                                                        4 نمره

1- هر کاو عمل نکرد وعنایت امید داشت                                             دانه نکشت ابله ودخل انتظار کـــــرد

2- توحید گوی او نه بنی آدمند وبـــس                                              هر بلبلی که زمزمه بر شاخســار کــرد

3- یک نصیحت بشنواز من کاندرآن نبود غرض                                   چون کنی رای مهمی تجربت از پیش کن

4- او آمد وپرکشیدیم، تا بی کران ها رسیدیم                                        رفت و شکستیم بی او ، ازقلب او بی صداتر

پ) تاریخ ادبیّات                                                                                                                           2نمره

1 – شمس الدین محمّد جوینی در قرن.....................می زیست0

2- خواجه عبدالله انصاری در چه قرنی می زیست ودو اثر از آثار او را نام ببرید؟

3- گلستان سعدی کتابی است که به.......................نوشته شده است0

ت) آموخته های ادبی                                                                                                                      3نمره

1- موضوع قصیده ............ ، ............ و.............می باشد0

2- آرایه های ادبی دو مصراع زیر را مشخّص کنید:

* بحرآفرید وبرّ ودرختان وآدمی (               )                                  * نابرده رنج گنج میسّر نمی شود (               )

3- شعر « نصیحت بی غرض » در چه قالبی سروده شده است؟

ث ) درک مطلب                                                                                                                            1نمره

1- در شعر نصیحت بی غرض ،شاعر جوانان را تکبّر وتواضع در برابر چه کسانی تشویق کرده است؟

( تکبّر در برابر.................................)                              ( تواضع در برابر...................................)

ج ) دستور زبان فارسی                                                                                                                     3نمره

1- در بیت زیر حروف اضافه ومتممّ را مشخّص کنید:

      * بعداز خدای هرچه پرستند هیچ نیست                            بی دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد

2- از میان ترکیب های زیر موصوف وصفت و مضاف ومضاف الیه را مشخّص کنید:

     کشورِما      -       کشورهای استعمارگر       -        دشمنِ ظلم     -      تحصیلِ طولانی

3- زمان فعل های زیر را مشخّص کنید:

    خواهی رفت (                 )      می نویسند (                )        زدیم(                )             بکارید (                 )

 

پیروز باشید / عطارزاده

آبان88

[ شنبه دهم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 15:53 ] [ جواد عطارزاده ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بایدچشید
دنیای ادب و ادبیات ، دنیایی سراسر عشق و معرفت است . دنیایی متفاوت . دنیایی لطیف و زلال. اما دریغ که این دنیای اشنای آشنا ،غریب و تنها و نا آشنا مانده و در سکوت خود فریادی از التماس و تمنا دارد. بیایید با درک این آشنای نا آشنا ،پلی بزنیم بر احساس و ادراک زبان پارسی .
همکاران محترم ادبیات با همکاری هم نگذاریم این اتفاق پایدار بماند.
دانش آموز عزیز شما هم می توانید با ارسال دل نوشته های ادبی خود این باغ را گل آرایی کنید .
عطارزاده / دبیر ادبیات فارسی / ناحیه 3 مشهد مقدس
بک لينک